1. Puni naziv pravne osobe: R&R machinery j.d.o.o. za trgovinu i usluge
  2. Skraćeni naziv pravne osobe: R&R machinery j.d.o.o.
  3. Sjedište pravne osobe: Augusta Šenoe 1, Slavonski brod
  4. Sud kod kojega je pravna osoba upisana u Sudski registar:  Trgovački sud u Osijeku
  5. Broj pod kojim je pravna osoba upisana u Sudski registar: 030183172
  6. OIB pravne osobe: 82696096339
  7. Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 10,00 Kn
  8. Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva: Hrvoje Rudar Osnivač/član društva
  9. Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa (IBAN)